top of page

Insights into Eternity

Hiểu biết sâu sắc về sự vĩnh cửu

John

Giăng

1. The Word was God
1. Lời là Thiên Chúa
2. A Man sent by God
2. Người đàn ông được gửi bởi Thiên Chúa
3. The First Disciples of Jesus
3. Các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu
4. The First Miracle of Jesus
4. Phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu
5. You Must be Born Again!
5. Bạn lại được sinh ra một lần nữa!
6. God So Loved
6. Đức Chúa trời yêu thương
7. Christ Must Become Greater
7. Chúa Kitô phải trở nên vĩ đại hơn
8. Jesus and the Samaritan Woman
8. Chúa Giêsu và người phụ nữ Sa-ma-ri
9. Jesus Heals a Royal Official's Son
9. Chúa Giêsu chữa lành cho con ruột của Hoàng gia
10. The Healing at the Pool of Bethesda
10. Sự chữa lành tại hồ nước của Bethesda
11. Jesus the Life Giver
11. Chúa Giêsu ban sự sống
12. Jesus Feeds Five Thousand
12. Chúa Giêsu cho năm ngàn người ăn
13. Jesus the Bread of Heaven
13. Chúa Giêsu, Bánh từ Thiên đàng
14. All Who Are Thirsty
14. Tất cả những ai đang khát
15. Jesus and the Woman Caught in Adultery
15. Chúa Giêsu và người phụ nữ gian dâm
16. Jesus, Light of the World
16. Chúa Giêsu, Sự sáng của thế gian
17. The Light Challenges the Darkness
17. Ánh sáng thách thức bóng tối
18. Jesus and the Man Born Blind
18. Chúa Giêsu và người đàn ông sinh ra bị mù
19. Jesus the Good Shepherd
19. Chúa Giêsu, Người chăn chiên nhân lành
20. Conflict Over Jesus' Claims
20. Chúa Giêsu và Chúa Cha là một
21. Jesus the Resurrection
21. Chúa Giêsu, Sự phục sinh và Sự sống
22. Jesus Raises Lazarus from the Dead.
22. Chúa Giêsu phục sinh La-xa-rơ từ cõi chết
23. Jesus is Anointed in Bethany
23. Chúa Giêsu được xức dầu tại Bê-tha-ni
24. Jesus, the Seed that Must Die
24. Chúa Giêsu, hạt giống phải chết
25. Jesus Washes his Disciples' Feet
25. Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ của mình
26. Judas Betrays Jesus
26. Giu-đa phản bội Chúa Giêsu
27. Jesus Predicts Peter's Denial
27. Chúa Giêsu tiên đoán sự từ chối của Phi-e-rơ
28. Jesus the Way to the Father
28. Chúa Giêsu con đường đến với Chúa Cha
29. The Promised Holy Spirit
29. Lời hứa Thánh Linh
30. Jesus, the True Vine
30. Đức Chúa Giêsu là cây nho thật
31. The World Hates the Disciples
31. Sự ghen ghét của thế gian
32. The Work of the Holy Spirit
32. Công việc của Chúa Thánh Thần
33. Grief Will Turn to Joy
33. Nỗi đau buồn sẽ chuyển thành niềm vui
34. The Prayer of Jesus
34. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu
35. Gethsemane and Jesus Arrested
35. Vườn cây dầu và Đức Chúa Giêsu bị bắt
36. The Three-Time Denial of Peter
36. Sự từ chối ba lần của Phi-e-rơ
37. The Trials of Jesus
37. Các thử thách của Chúa Giêsu
38. Jesus Sentenced to be Crucified
38. Chúa Giêsu bị kết án đóng đinh trên thập tự giá
39. The Seven Sayings from the Cross
39. Bảy Câu Nói Từ Thập Tự Giá
40. The Burial and Resurrection of Christ
40. Sự An táng và Phục sinh của Đấng Christ
41. Jesus Appears to Mary and the Disciples
41. Chúa Giêsu Hiện ra với Mẹ Ma-ri-a và các môn đệ
42. Jesus Reinstates Peter
42. Chúa Giêsu phục chức Phi-e-rơ

The Parables of Jesus

Những câu chuyện ẩn dụ của Chúa Giêsu

bottom of page