top of page

1. Who is Jesus Christ

voor meer bijbelstudies in het nederlands, klik hier

1. Wie is Jezus Christus?

Mijn vroegste herinnering van iets wat te maken heeft met het christendom was toen ik tien jaar was; ik las een spandoek aan de zijkant van een Kerk van het Leger des Heils. Daarop stond het volgende te lezen: "Are you really alive?" (“Leef jij werkelijk?”).

Ik maakte daarbij de bedenking dat dat wel de onzinnigste uitspraak ooit moest zijn! Uiteraard moest ik in leven zijn om dat onnozel ding te kunnen lezen! Er was er geen verklaring bijgevoegd en het leek me toe dat christenen wel tot de meest onlogische mensen op aarde.

Toen ik uiteindelijk zelf een christen werd, begreep ik uiteraard dat je als christen een ander soort leven binnenstapt, een nieuw leven in Christus. Ik besefte wat de poster poogde mee te delen; "werkelijk leven" is het geschenk van eeuwig leven in Christus ontvangen.

Mijn vooroordeel tegen het christendom leidde me tot heel wat New-Age-spul en andere religies. Wat mij uiteindelijk ertoe bracht om mijn aandacht op het christendom te richten was een boek van Hal Lindsey, "The Late Great Planet Earth", in het Nederlands vertaald onder de titel “De planeet die aarde heette”.

 

Hij wees op de vele gelegenheden die ervan getuigden dat Jezus is opgewekt uit de dood en zal komen om te heersen en te regeren op Aarde. Dat deed hij door Bijbelse profetieën inzake de wederkomst van Christus en de daaraan voorafgaande periode aan te geven.

Hal Lindsey wees erop dat veel van deze profetieën nu in vervulling gaan. Dat had een grote impact op mijn leven. Ik weet niet of dat bij jou het geval is, maar ik had behoefte aan heel wat bewijzen vooraleer ik eraan toe was om mezelf aan Christus toe te wijden.

Ik wist dat alles zou veranderen wanneer ik mijn ziel aan Christus zou toevertrouwen. Ik was niet geneigd om dat te doen louter vanwege het één of ander goed ideetje. Dat zou wel wat meer vergen. Ik was op zoek naar de waarheid zelf. Ik ging ervan uit dat als wat de Bijbel zegt waar is, dit vele uitdagingen zou inhouden voor mijn toenmalige manier van denken, voor mijn wereldbeeld en voor mijn dagelijkse beslis-singen over hoe ik zou moeten leven! Ik moest er zeker van zijn dat het de moeite waard was om mij ervoor te engageren.

Met grote ernst begon ik aan mijn zoektocht naar zin in mijn leven. Ik geloof niet dat je het Christendom kan bewijzen met wiskundige of wetenschappelijke logica. Er bestaat nochtans een geweldige hoeveel-heid aanwijzingen die elke logisch denkende persoon ertoe zou moeten aanzetten om - zoals argumenten aan een rechtbank worden voorgelegd - af te wegen of ze wel waar zouden kunnen zijn.

De Bijbel geeft verbazingwekkende waarheden die van invloed zullen zijn op jouw leven en poneert jouw eeuwige bestemming te wijzigen. Loont het daarom niet de moeite om een fris kijkje te nemen, ook als je dat voorheen hebt afgewezen?

In deze studie wil ik enige historische bewijzen onderzoeken inzake de persoon van Christus, wie Hij was en wie Hij is. Dus, als je meent dat je een open geest hebt, vraag ik je het volgende te willen overwegen.

 

1.1. HOE WETEN WE OF DE HEER JEZUS CHRISTUS WEL HEEFT BESTAAN?

 

In een Russisch communistisch woordenboek wordt Jezus omschreven als "een mythische persoon die nooit heeft bestaan". Vele mensen beschouwen Jezus tegenwoordig inderdaad als een figuur in een fictief verhaal.

Nu zou geen enkele ernstige historicus dat standpunt nog kunnen aanhouden. Er is uit meerdere bronnen een grote hoeveelheid bewijzen van Jezus' bestaan. Die bewijzen komen niet alleen uit de Schriften van het Nieuwe Testament maar ook uit niet-christelijke geschriften.

Romeinse historici zoals Tacitus (rechtstreeks) en Suetonius (onrechtstreeks) hebben over Hem geschre-ven. Verder is er ook Flavius Josephus, de in het jaar 37 na Christus geboren Joodse historicus, die Jezus en Zijn volgelingen als volgt beschrijft:

 

“In die tijd leefde Jezus, een wijs mens - voor zover het geoorloofd is hem een mens te noemen. Hij verrichtte namelijk wonderlijke daden en was de leraar van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. Daarom had hij veel Joden en ook veel Grieken als leerlingen. Hij was immers de messias.

Toen hij door
Pilatus, bij wie hij door onze leiders was aangeklaagd, was veroordeeld tot het kruis, weigerden die leerlingen hun liefde voor hem op te geven, want op de derde dag was hij levend voor ze verschenen, zoals voorspeld was door de goddelijke profeten, die dit en ontelbare andere verbazingwekkende zaken hadden voorspeld. Daarom is de naar hem “christenen” genoemde stam nog niet verdwenen.”

 

1.2. HOE WETEN WE DAT DE NIEWTESTAMEN-
TISCHE DOCUMENTEN BETROUWBAAR ZIJN?

 

Misschien zullen sommigen wel zeggen dat het Nieuwe Testament te lang geleden is geschreven om ac-curaat te zijn. Hoe weten we dat hetgeen zij neergeschreven hebben, niet in de loop van de jaren dusdanig is veranderd dat het onherkenbaar is geworden?

Het antwoord ligt besloten in de wetenschap van tekstkritiek. Dit betekent dat hoe meer teksten of manus-cripten we hebben, en hoe dichter deze zich bevinden bij de tijd waarover ze schrijven, hoe minder twijfel er over het origineel bestaat.

 

Laten we het Nieuwe Testament vergelijken met andere geschriften die ons zijn overgeleverd.

 

Wijlen professor F.F. Bruce - Rylands professor Bijbelse Exegese bij de Universiteit van Manches-ter in Engeland - wees erop dat we beschikken over 9 of 10 kopieën van Caesars “De Gallische Oorlog” en dat de oudste kopie zowat 900 jaar later is geschreven dan de tijd van Caesar zelf.

Van Livy's Geschiedenis van Rome hebben we 20 kopieën, waarvan de vroegste dateert van rond 900 na Christus.

Wat het Nieuwe Testament betreft, hebben we een grote rijkdom aan materiaal. Het Nieuwe Testa-ment is geschreven tussen 40 en 100 na Christus. We hebben excellente, volledige manuscripten van het volledige Nieuwe Testament, die zelfs teruggaan tot 350 na Christus (een periode van slechts 300 jaar).

We hebben ook papyri met Nieuwtestamentische teksten die dateren van de tweede eeuw na Chris-tus, en zelfs een fragment van het Evangelie van Johannes van 130 na Christus. Er zijn meer dan 5000 Griekse manuscripten, meer dan 1000 Latijnse manuscripten en 9300 andere manuscripten, naast meer dan 36000 citaten in de geschriften van de vroege kerkvaders.

 

Met het volgende citaat van Sir Frederic Kenyon, een vooraanstaande geleerde in deze branche, vat F.F. Bruce het bewijsmateriaal als volgt samen:

 

“De tijdsafstand tussen de data van de oorspronkelijke samenstelling en van het vroegste nog be-staande bewijs is zo klein dat  het verwaarloosbaar wordt.

En de laatste grondslag voor enige twijfel dat de Schriften voor het overgrote deel tot ons zijn gekomen in de vorm zoals ze zijn geschreven is nu uit de weg geruimd.

Zowel de authenticiteit als de algemene integriteit van de boeken van het Nieuwe Testament kunnen als definitief gevestigd worden beschouwd.”

 

Door de vroegste geschriften kunnen we dus weten dat Hij heeft bestaan, maar wie is Hij?

Filmproducent Martin Scorsese heeft ooit een godslasterlijke film gemaakt, “The Last Temptation of Christ” genaamd. Toen hem werd gevraagd waarom hij deze film heeft gemaaktt, zei hij dat hij wilde tonen dat  Jezus een echte mens was. Dat is echter niet het probleem in de geest van de meeste mensen.

Weinigen zouden heden ten dage nog betwijfelen dat Jezus ten volle een mens was. Hij had een menselijk lichaam; Hij was soms moe en had honger en menselijke emoties; Hij was boos, voelde liefde en was verdrietig. Hij had menselijke ervaringen; Hij werd verleid, leerde, werkte en gehoorzaamde Zijn ouders.

De meeste mensen zeggen tegenwoordig dat Jezus niet méér was dan een menselijk wezen, zij het wel een grote religieuze leraar. Toen hij zei: “Ik kan niet geloven in het christendom, maar ik denk dat Jezus een geweldige man was”, verwoordde komiek Billy Connolly wat de meeste mensen zouden zeggen.

Welk bewijs bestaat er om te stellen dat Jezus meer was dan zomaar een geweldige man of een groot reli-gieus leraar? Het antwoord bestaat erin dat er een groot deel bewijs is dat het standpunt ondersteunt dat Hij de enige Zoon van God was en is, de tweede persoon in de Drie-eenheid.

 

1.3. WAT HEEFT DE HEER JEZUS CHRISTUS OVER ZICHZELF GEZEGD?

 

Sommigen zeggen: "Jezus heeft nooit beweerd God te zijn."

Het is inderdaad waar dat Jezus niet rondging en daarbij de woorden "Ik ben God" uitsprak.

Wanneer men echter kijkt naar alles wat Hij onderwees en naar de beweringen die Hij maakte, kan er weinig twijfel over bestaan dat Hij Zich ervan bewust was een man te zijn die zich identificeerde als God.

 

Laten we eens nader bekijken wat Hij over Zichzelf heeft gezegd:

 

1.3.1) DE HEER JEZUS CHRISTUS ZELF VORMDE HET CENTRUM VAN ZIJN LERINGEN.

 

Een van de fascinerende zaken in verband met Jezus is dat veel van zijn leringen rond Hemzelf draaien. In werkelijkheid zei Hij tot het volk: "Als jullie een relatie met God willen, moeten jullie tot Mij komen." (Johannes 14:6).

Het is door de relatie met Hem dat we God ontmoeten. Toen ik jonger was, was ik me ervan bewust dat er een stuk aan mijn leven ontbrak: een innerlijke leegte die ernaar verlangde te worden opgevuld.

Misschien ben jij je ook bewust van een innerlijk gebrek aan voldoening dat je probeert op te vullen met dingen. Deze innerlijke leegte wordt erkend door een aantal toonaangevende psychologen van de twintig-ste eeuw. Ze hebben allen erkend dat er zich in het hart van iedereen onder ons een diep leegte bevindt, een ontbrekend stuk, een diepe honger.

 

Freud zei: “Mensen hongeren naar liefde.”

 

Jung zei: ‘Mensen hongeren naar zekerheid..”

 

Adler zei: “Mensen hongeren naar betekenisvolheid.”

 

Jezus zei: “Ik ben het brood des levens”, als je wil dat je honger wordt gestild, kom dan tot Mij.
Als je wandelt in duisternis, zei Hij:
“Ik ben het licht der wereld.”

Als tiener was ik bang voor de dood, deels door het gevaar dat voortspruit uit het soort werk dat ik ver-richt. Ik was een beroepsvisser aan de Engelse oostkust. Toen ik die job uitoefende, had ik vele boeiende maar angstaanjagende ervaringen, die mij over de eeuwigheid deden nadenken. Ik ving in mijn netten bijvoorbeeld niet-ontplofte mijnen en behandelde ze terwijl ze rondrolden op het dek. Te allen tijde kwam bij mij de vraag op, waarheen ik zou gaan, wanneer ik zou sterven.

 

Heeft niet iedereen op een gegeven ogenblik een dergelijke gedachte gehad? Als je bang bent voor de dood zei Jezus: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven.” (Johannes 11: 25-26)? Zo’n soort uitspraak is wat ik bedoel als ik stel dat Jezus' lering draait rond Hemzelf ... Hij wees op Zichzelf als het antwoord op het ontbrekend stukje in het leven. Het beperkte zich niet tot het geven van een pak regels of een filosofie volgens dewelke je moet leven. Tot het volk zei Hij: “Kom tot Mij!"

 

Sommigen zijn verslaafd aan verschillende zaken zoals drugs, voedsel, winkelen, alcohol of seks, en de lijst bevat veel meer. Jezus zei: "Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn." (Johannes 8:36).

Velen worden belast met zorgen, angsten, vrees en schuldgevoelens.  Jezus zei:
"Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven." (Matteüs 11:28). Hij zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”

 

Hij zei dat Hem ontvangen gelijk stond met God ontvangen (Matteüs 10:40), dat Hem groeten God groeten betekende (Marcus 9:37), en dat Hem gezien hebben gelijk stond met God gezien hebben (Johannes14:9).

 

1.3.2) DE ONRECHTSTREEKSE AANSPRAKEN VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS.

 

Alhoewel Hij niet rechtstreeks beweerde God te zijn, zei Jezus toch verschillende dingen die tonen dat Hij Zichzelf beschouwde als in dezelfde positie als God. Laten we kijken naar één voorbeeld door Zijn aanspraak in ogenschouw te nemen, dat Hij de autoriteit heeft om zonden te vergeven:

 

3Er werd ook een verlamde naar Hem toe gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 4Omdat  ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slap-mat naar beneden zakken. 5Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: ‘Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven.’ 6Er zaten nu ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf: 

7Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit! Wie kan zonden vergeven dan God alleen. 

8Jezus wist meteen wat ze dachten en dus zei Hij: ‘Waarom denkt u zoiets? 9Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op, pak uw mat en loop”?  10Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de verlamde:  11’Ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis.’  12Meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg. Alle mensen zagen het; ze stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze. (Marcus 2:3-12).

 

De bewering zonden te kunnen vergeven is inderdaad een verbazingwekkende aanspraak. In zijn boek Mere Christianity formuleert C.S. Lewis het goed, waar hij het volgende schrijft:

 

Een deel van de aanspraken dreigt om onopgemerkt aan ons voorbij te glippen, omdat we het zo dikwijls hebben gehoord dat we niet langer zien waar het op neerkomt. Ik bedoel de aanspraak zon-den te vergeven, alle zonden.

 

Tenzij de spreker zelf God is, is dit in werkelijkheid zo belachelijk dat het komisch klinkt.

We kunnen allemaal begrijpen hoe iemand de misstappen vergeeft die tegen hemzelf zijn begaan. Je stapt op mijn teen en ik vergeef je, je steelt mijn geld en ik vergeef je.

 

Maar wat moeten we denken van een man die zelf niet bestolen is en op wiens tenen niet is getrapt, als deze aankondigt dat hij je vergeeft omdat je hebt getrapt op de tenen van andere mensen en het geld van andere mensen hebt gestolen? Ezelachtige dwaasheid is de vriendelijkste omschrijving die we aan zijn gedrag zouden moeten toekennen.

Maar dit is net wat Jezus heeft gedaan. Hij zei aan de mensen dat hun zonden vergeven waren en Hij wachtte nooit om alle andere mensen te raadplegen die door de begane zonden ongetwijfeld ge-schaad waren.

Zonder te twijfelen gedroeg Hij Zich alsof Hij degene was die door die overtredingen het meeste beledigd was. Dit is alleen zinvol indien Hij werkelijk de God was wiens wetten waren gebroken en wiens liefde in elke zonde verwond raakt.

 

Uit de mond van eender welke persoon die geen God is, zouden deze woorden inhouden wat ik alleen maar kan beschouwen als een dwaasheid en verwaandheid die door niemand ander ooit geëvenaard zijn.  

 

Hij beweerde de Rechter van de Wereld te zijn.

 

Een andere buitengewone, onrechtstreekse aanspraak bestaat erin dat Hij ooit de wereld zou oordelen  (Matteüs 25:31-32) en “op Zijn troon zou zitten in hemelse glorie" (v. 31) en dat alle naties voor Hem zouden vergaderd worden. Hij zou over hen oordelen en sommigen zouden een erfenis en het eeuwig leven ontvangen dat voor hen is bereid sinds de schepping van de wereld, maar anderen zouden de straf ondergaan om voor altijd van Hem gescheiden te worden.

 

1.3.3) DE RECHTSTREEKSE AANSPRAKEN VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS.

 

26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op sloten zaten, kwam Jezus in hun midden staan.’ Vrede zij met jullie!’ zei Hij, 27en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’  28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!”  29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’.” (Johannes 20:26-29).

 

Jezus zei niet: "Hallo, wacht eens even; hier ben je wat te ver gegaan. Hij zei eigenlijk dat ze wat traag van begrip waren: "Stop met twijfelen en geloof!" (v. 27).

 

Er is voorts zijn directe aanspraak de Zoon van God te zijn.

61(…).Toen vroeg de hogepriester Hem: ‘Bent U de messias, de Zoon van de Gezegende.’  62Jezus zei: ‘Dat ben Ik, en u zult de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en Hem zien komen met de wolken van de hemel.’  63De hogepriester scheurde zijn kleren en zei: ‘Waarvoor hebben we nog getuigen nodig?.  64U hebt de godslastering gehoord; wat is uw oordeel?’ Alleen oordeelden dat Hij schuldig was en de doodstraf verdiende. (Marcus 14:61-64)

 

Indien je slechts één kans zou hebben om mensen naar één schrifttekst te voeren om hen te tonen dat Jezus rechtstreeks beweerde God te zijn, dan zou dat Johannes 10:30-33 zijn:

 

30en de Vader en Ik zijn één.’ 31Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze Hem wilden stenigen, 32zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; om welke goede daad wilt u Me steni-gen?’ 

33‘Voor een goede daad zullen we U niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering U bent een mens, maar U beweert dat U God bent!’ (Johannes 10:30-33).

 

Hoe kunnen we dus de beweringen van mensen testen? Jezus beweerde de enige Zoon van God te zijn; God gemaakt van vlees. Er zijn 3 logische mogelijkheden.

 

- Indien Zijn uitspraken over Zichzelf onwaar waren, wist Hij ofwel dat ze vals waren - in welk geval Hij een bedrieger was, en wel een kwaadwillige. Dat is de eerste mogelijkheid.

- Ofwel wist Hij dat niet, in welk geval Hij inderdaad misleid, ja, gek was. Dat is de tweede moge-lijkheid.

- De derde mogelijkheid bestaat erin dat zijn aanspraak waar is.

 

C.S. Lewis stelde het zo:

 

Een man die slechts een man was en het soort dingen zei die Jezus zei, zou geen ethisch leraar kunnen zijn.  Hij zou ofwel een gek zijn - van hetzelfde niveau als de man die zegt dat hij een gepocheerd ei is - ofwel de Duivel der Hel.

Je moet een keuze maken. Deze man is de Zoon van God, ofwel een gek, of nog erger … maar laten we niet afkomen met betuttelende onzin, alsof Hij slechts een groot menselijke leraar was. Die opening heeft Hij ons niet gelaten noch was dat Zijn intentie.

 

1.4. WAT ZIJN DE BEWIJZEN DIE ONDERSTEUNEN
WAT DE HEER JEZUS CHRISTUS HEEFT GEZEGD?

 


1.4.1) DE LERINGEN VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS ZIJN
HET EERSTE  BEWIJS DAT ONDERSTEUNT WAT HIJ HEEFT GEZEGD.

 


De leringen van Jezus worden in brede kringen erkend als de meest betekenisvolle leringen die ooit uit iemands mond is gekomen.

 

" Heb uw naaste lief als uzelf." (Matteüs 22: 39).
"Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen." (Matteüs 7:12)
"Heb je vijanden lief” (Matteüs 5: 44)
"Keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe" (Matteüs 5: 39).

 

De Amerikaanse Professor Theologie Bernard Ramm zei het volgende over de leringen van Jezus:

 

Ze worden meer gelezen, meer geciteerd, meer geliefd, meer geloofd en meer vertaald omdat ze de meest opmerkelijke woorden zijn die ooit zijn uitgesproken … Hun grootsheid ligt besloten in de pure, lucide spiritualiteit, in de duidelijke, definitieve en gezaghebbende aanpak van de grootste problemen die kloppen in het hart van een mens …

Geen woorden van een ander hebben de aantrekkingskracht die uitgaat van Jezus' woorden omdat niemand anders deze fundamentele menselijke vragen heeft beantwoord zoals Jezus dat deed. Dat zijn het soort woorden en antwoorden die we van God zouden verwachten.

 

Zou deze lering kunnen komen van een bedrieger of een gek?

 

1.4.2) ZIJN WERKEN ZIJN HET TWEEDE BEWIJS DAT DE
LERINGEN VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS ONDERSTEUNT.

 

Sommigen zeggen dat het christendom vervelend is; dat het vervelend zou zijn om in de buurt van Jezus te verkeren. Toen Hij naar een trouwfeest ging, veranderde Hij een aanzienlijke hoeveelheid water in “Châteaux Lafite van het jaar 45 voor Christus.” (Op een in Hong Kong door Sotheby’s georganiseerde verkoop bij opbod werden 3 flessen Châteaux Lafite-Rothschild 1869 verkocht tegen de afgeklopte prijs van 232.692 dollar per fles).

 

En wat valt te zeggen over die keer toen Hij naar een begrafenis ging? "Maak de doeken los, en laat hem gaan!!" (Johannes 11:44).

 

En wat te denken van het deelnemen aan een picnic met Jesus toen 5 broden en 2 vissen het enige bleek wat ze hadden? (Johannes 6:1-14).

 

We zouden het ook kunnen hebben over hoe het zou zijn om met Jezus naar het ziekenhuis te gaan, waar Hij een man aantrof die al sedert 36 jaar invalide was. Jezus zei hem dat hij moest opstaan, en Hij genas hem volledig (Johannes 5:5).

 

En wat valt te zeggen over Zijn dood, waarbij Hij Zijn leven neerlegde voor Zijn vrienden? (Johannes 15:13).

 

1.4.3) ZIJN PERSOONLIJKHEID IS HET DERDE BEWIJS DAT DE
LERINGEN VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS ONDERSTEUNT.

 

Bernard Levin schreef het volgende over Jezus:

 

Is - om de woorden van het Nieuwe Testament te gebruiken - de natuur van Christus voldoende om de ziel te doorboren van eender welke persoon die een ziel heeft die doorboord kan worden? ... hij doemt nog steeds over de wereld op, zijn boodschap is nog steeds duidelijk, zijn medelijden is nog altijd eindeloos, zijn vertroosting is immer nog effectief, zijn woorden zijn nog altijd vol van glorie, wijsheid en liefde.

 

In zijn autobiografie, The Door Wherein I Went genaamd, beschrijft Lord Chancellor, Lord Hailsham, hoe de persoon(lijkheid) van Jezus a.h.w. tot even kwam toen hij hogeschool liep:

 

Het eerste wat we over hem moeten leren is dat zijn gezelschap ons in absolute vervoering zou moe-ten hebben gebracht. Als man was Jezus was onweerstaanbaar aantrekkelijk… wat ze kruisigden was een jonge man, vitaal, vol van het leven en de daaruit voortvloeiende vreugde, de Heer des levens zelf, en zelfs, nog meer, de Heer van het lachen, iemand die zo ronduit aantrekkelijk was dat mensen hem louter voor de lol ervan volgden.

De Twintigste Eeuw moet het beeld herwinnen van die glorierijke en gelukkige man wiens aanwezig-heid zijn metgezellen met vreugde vervulde. Niet als een bleke Galileeër, maar als een echte Ratten-vanger van Hamelen zou Hij alle kinderen rondom zich van plezier en vreugde aan het lachen en het gillen brengen van zodra Hij ze optilde.

 

1.4.4) ZIJN VERVULLING VAN OUDTESTAMENTISCHE PROFETIEËN IS HET
VIERDE BEWIJS DAT DE LERINGEN VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS ONDERSTEUNT.

 

Wilbur Smith, een Amerikaanse schrijver van theologische onderwerpen zei het volgende:

 

De antieke wereld had veel verschillende instrumenten om de toekomst te bepalen, gekend als waar-zeggerij, maar niet in het hele gamma van Griekse en Latijnse literatuur; ook al gebruikten ze de woorden profeet en profetie, toch vinden we geen echt specifieke profetie van een grote historische gebeurtenis die zich in de verre toekomst zal afspelen, noch enige profetie van een Redder die in het menselijk ras zal komen  …

 

De Islam kan geen enkele profetie aanwijzen inzake de komst van Mohammed die honderden jaren voor zijn geboorte zou zijn geuit.

Evenmin kunnen de stichters van eender welke cultus in dit land met recht een oude tekst aanwijzen die specifiek hun verschijning voorspelt.

Wat Jezus betreft:

 

Hij vervulde meer dan 300 profetieën die over Hem geschreven zijn, waaronder er 29 op dezelfde dag zijn vervuld, de dag waarop Hij stierf. Over veel van die profetieën kon hij geen controle uitoefenen.

Sommigen zouden misschien wel willen zeggen dat Hij erop uit was om ze hoogstpersoonlijk te vervullen.

Maar hoe bewerkstellig je dat Bethlehem de plaats is waar je geboren wordt? Het was honderden jaren voordien aangegeven als Zijn geboorteplaats.

En wat inzake de plaats waar Hij zou begraven worden?

Wat met de profetie dat de Romeinse soldaten het lot zouden werpen over Zijn kleren terwijl Hij aan het kruis zou hangen?

 

1.4.5) ZIJN OPSTANDING IS HET VIJFDE BEWIJS DAT DE
LERINGEN VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS ONDERSTEUNT.

 

a) Het feit dat de Heer Jezus Christus niet meer aanwezig was
in het graf vormt het eerste bewijselement voor Zijn opstanding.

 

Sommigen zeggen Hij niet gestorven is. Aan het kruis zou Hij alleen maar in zwijm geraakt zijn en later zou Hij in het graf wakker geworden zijn.

Laten we daarover wat nadenken. In de eerste plaats zeggen de Schriften dat er bloed en water kwam uit Zijn lichaam (Johannes 19:34), waarbij we nu weten dat het om een scheiding van stolsel en serum ging, hetgeen in eender welke rechtbank een medisch bewijs vormt inzake dood.

 

Kunnen we werkelijk geloven dat Jezus de Romeinse soldaten aan het kruis misleidde en zijn dood heeft geveinsd? Als Romeinse soldaten een terdoodveroordeelde toestonden om te ontsnappen, was het hun leven in plaats daarvan. Christus werd met een speer in zijn zij gestoken alleen maar uit voorzorg.

Hij werd gegeseld en zijn rug werd gevild; de Heer had geen kracht meer over om Zijn kruis te dragen. Daarna hing Hij bloedend door de wonden van de doornen in Zijn hoofd en van de speer in Zijn zij.

Natuurlijk weten we dat Petrus nauwelijks een aantal uren eerder zijn handen bij het vuur had  verwarmd, zodat we zien dat het die dag heel koud was. Zou Hij (Jezus) logischerwijze de kou in het graf van zich hebben kunnen afschudden, de anderhalve ton wegende rotssteen langs de ingang van het graf hebben kunnen voortbewegen, de wakende soldaten kunnen verslaan of omkopen en dan kunnen wegrennen?

 

En wat Petrus en Johannes betreft, toen ze naar het lege graf liepen - wat zagen zij dat hen deed geloven?

 

3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de doek die Jezus’gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. (Johannes 20:3-9).

 

Sommige mensen geloven dat de discipelen het lichaam van de Heer Jezus Christus gestolen hebben.

Laten we daar even over nadenken. De discipelen waren grotelijks gedisillusioneerd door de dood van hun meester. Kunnen we geloven dat het mogelijk is dat de discipelen na 3 dagen zouden pogen het lichaam te stelen voor de ogen van de wachters bij het graf? Waarom zouden ze dat doen?

Zou Petrus hebben kunnen opstaan op de dag van Pinksteren (Handelingen der Apostelen 2:14) en omwille van een leugen voor meer dan 3000 mensen staan prediken? Velen onder hen gaven hun leven voor wat zij geloofden.

 

Misschien waren het de overheden die het lichaam van de Heer Jezus Christus wegnamen?

Dat is hoogstonwaarschijnlijk, omdat van zodra de discipelen begonnen te prediken dat Jezus uit de doden was opgestaan, zij alleen maar het lichaam hadden moeten tonen.

 

b) Zijn verschijning aan de discipelen vormt het tweede
bewijselement voor de opstanding van de heer Jezus Christus.

 

Waren zij allen aan het hallucineren? Tomas was volledig ervan overtuigd toen Jezus Zichzelf levend aan hen voorstelde.

Na de opstanding verscheen Jezus bij meer dan 10 onderscheiden gelegenheden aan verschillende disci-pelen, bij één gelegenheid zelfs aan meer dan 500 mensen tegelijk (Lukas 24:36-43).

Twee maal lezen we dat Hij met hen at - Hoe zou Jesus hebben kunnen eten in aanwezigheid van Zijn discipelen als Hij slechts een geest was? (Johannes 21:12-15, Lukas 24:41-44).

 

c) Het onmiddellijke effect in het leven van gelovigen vormt het
derde bewijselement voor de opstanding van de heer Jezus Christus.

 

Het veranderde leven miljoenen mensen in de voorbije 2000 jaar.

 

Michael Green, de schrijver van heel wat bekende geleerde werken, zei:

 

De Kerk … begon met een handvol ongeschoolde vissers en belastingontvangers en verbreidde zich in de loop van de volgende 300 jaar over heel de bekende wereld.

Het is een volstrekt verbazingwekkend verhaal van een vredevolle revolutie dat geen parallel heeft in de geschiedenis van deze wereld. Het kwam tot stand omdat Christenen tot onderzoekers het volgende konden zeggen: "Jezus is niet alleen voor jou gestorven, maar Hij leeft ook! Je kan Hem ontmoeten en voor jezelf de waarheid ontdekkken waarover wij spreken!".

 

Dat deden ze en voegden zich bij de Kerk, en de Kerk die uit dat Paasgraf was geboren, verspreidde zich naar overal.

 

1.4.6) CHRISTELIJKE ERVARING VORMT HET ZESDE BEWIJS DAT
DE LERINGEN VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS ONDERSTEUNT.

 

C.S. Lewis vat het als volgt samen:

 

We worden dus geconfronteerd met een beangstigend alternatief. De man over wie we spreken,  was (en is) precies wat Hij zei of anders een gek of niet iets ergers. Nu lijkt het mij voor de hand liggend dat hij noch een gek noch een duivel was; en bijgevolg moet ik aanvaarden dat HIj God was en is - hoe vreemd, angstaanjagend of onwaarschijnlijk dat ook moge lijken. God is in menselijke gedaante geland op deze door vijanden bezette wereld.

 

Ben je al overtuigd? Indien ja, gelieve dan vandaag niet het antwoorden op deze boodschap uit te stellen. De God over wie we spreken weet alles over jou en houdt van jou met een eeuwige liefde (Jeremia 31:3). Gekomen in de persoon van Zijn Zoon, de Heer Jezus, heeft Hij buitengewone stappen ondernomen om de schuld der zonde te betalen die jij en ik verdiend hebben vanwege ons zondige leven op deze Aarde.

De Bijbel zegt dat eenieder die de Naam van de Heer aanroept, gered zal worden (Romeinen 10:13). Als je je eerlijk richt tot de God die jou heeft gemaakt, je bekeert van zonde en de Heer Jezus Christus in jouw leven uitnodigt om je zonden te vergeven, zegt de Bijbel dat je vergeven zult worden. Daarvoor is er geen geen tijdstip dan nu.

 

Hieronder vind je een gebed dat je misschien wel zou willen uiten:


”Vader, nederig kom ik vandaag tot U, in het besef van de grote liefde die de Heer Jezus Christus ertoe bracht de straf voor zonde in mijn plaats te betalen. Hoewel Hij niet het sort dood verdiende die Hij gestorven is, zie ik dat Hij het voor mij heeft gedaan, mijn plaats innemen en voor mij sterven aan het kruis. Ik keer me af van mijn leven in zonde en kom tot U. Vergeef me mijn zonden en kom in mijn leven - vanaf nu wil ik leven voor U. Bedankt voor de vrij gave van het leven dat U mij in Christus aanbiedt. Ik ontvang vandaag dat levensgeschenk. Amen!”

 

Ik zou je willen aansporen om ook de studie te lezen die volgt op de huidige studie, genaamd “Waarom is Jezus gestorven?”

 

Veel standpunten in deze studie komen uit “the Alpha Course” van Nicky Gumbel. Ik zou Nicky’s boek, Questions of Life, willen aanbevelen, een boek dat is gedrukt door Kingsway Publishers.
 

 

Voor verdere studie zou ik ook het boek Evidence that Demands a Verdict willen aanbevelen, geschreven door Josh McDowell.

 


Aangepast door Keith Thomas

Email: keiththomas@groupbiblestudy.com

Website: www.groupbiblestudy.com
Naar het Nederlands vertaald door Eric Arthur Roos.

 

 

 

 

bottom of page